Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI KLIENTA (aktualizowana 11 CZERWCA 2018 r.)

Network Twenty-One Sp. Z o.o. (łącznie „my”, „nas” lub „nasz”) szanuje Państwa prywatność i dba o ochronę Państwa danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób chronimy dane osobowe, jak również przedstawia Państwa prawa w zakresie prywatności i przepisy zapewniające Państwu ochronę.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

1.  WSTĘP

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, włączając – ale nie ograniczając się do – wszelkie dane przekazane nam podczas rejestracji na stronie albo zakupu naszych produktów lub usług lub w trakcie kontaktów z nami za pomocą e-maila, telefonu lub osobiście w trakcie seminariów i spotkań. Ważne jest, aby zapoznali się Państwo z niniejszą polityką prywatności oraz innymi informacjami o polityce prywatności lub zasadach uczciwego przetwarzania danych, które możemy przekazywać w określonych sytuacjach, gdy zbieramy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby mieli Państwo pełną świadomość tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane. Nasze strony nie są przeznaczona dla dzieci i świadomie nie zbieramy danych o osobach poniżej 18 roku życia.Kontroler/IOD

Jesteśmy „kontrolerem danych”, odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), który odpowiada za udzielanie odpowiedzi na pytania związane z niniejszą polityką prywatności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki, włączając żądania wyegzekwowania Państwa praw opisanych poniżej, prosimy o kontakt z nami przez e-mail pod adresem DPofficerEU@n21.com albo o kontakt z IOD przez e-mail lub telefon, korzystając z danych kontaktowych:

Dane kontaktowe
Nasze pełne dane: 
 
Pełna nazwa podmiotu prawnego: Network Twnty-One Sp. Z o.o.  
Tytuł IOD: Dyrektor krajowy  
Adres e-mail: DPofficerEU@n21.com  
Adres pocztowy: ul. Czereśniowa 49, 02-457 Warszawa, Polska  

Mają Państwo prawo złożyć skargę w dowolnym momencie do lokalnego organu nadzorczego, odpowiedzialnego za ochronę danych. Jednakże będziemy wdzięczni za możliwość rozpatrzenia Państwa skargi zanim skierują ją Państwo do organu nadzorczego, prosimy więc o kontakt z nami w pierwszej kolejności, korzystając z powyższych danych.Zmiany informacji o polityce prywatności i Państwa obowiązek informowania nas o zmianach 

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu wskazanym powyżej, jej wcześniejsze wersje można uzyskać kontaktując się z IOD. Ważne jest, aby Państwa dane osobowe, które przechowujemy, były poprawne i aktualne. Prosimy poinformować nas, jeśli Państwa dane osobowe ulegną zmianie w okresie trwania naszych relacji.Linki do stron zewnętrznych 

Nasze strony mogą zawierać linki do stron zewnętrznych, wtyczek i aplikacji. Kliknięcie na takie linki lub nawiązywanie takich połączeń może umożliwić osobom trzecim zebranie lub udostępnienie Państwa danych. Nie sprawujemy kontroli nad stronami zewnętrznymi i nie odpowiadamy za ich politykę prywatności. Jeśli opuszczają Państwo nasze strony, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat polityki prywatności obowiązującej na każdej odwiedzanej stronie.

2.  DANE, JAKIE NA PAŃSTWA TEMAT ZBIERAMY

Dane/informacje osobowe to wszelkie informacje na temat osoby fizycznej, na podstawie których możliwa jest jej identyfikacja. Dane osobowe nie obejmują danych, z których usunięto informacje na temat tożsamości osoby (dane anonimowe). 

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przesyłać różnego rodzaju dane osobowe na Państwa temat, które grupujemy w następujący sposób:  

 • Dane Dotyczące Tożsamości obejmują imię i nazwisko, nazwę użytkownika, numer IBO/ABO, nazwę dystrybutora Amway i poziom pin.
 • Dane Kontaktowe obejmują adres do faktury, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane Finansowe obejmują dane karty płatniczej użytej do zakupu produktów i usług, do których mają Państwo także dostęp dla wygody podczas ponownych zakupów.
 • Dane Transakcji obejmują dane dotyczące płatności dokonywanych przez Państwa i na Państwa rzecz, jak również inne dane produktów i usług zakupionych od nas przez Państwa.
 • Dane Techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, strefę czasową i lokalizację, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny, platformę operacyjną i inne dane technologiczne urządzeń używanych do korzystania ze strony.
 • Dane Dotyczące Preferencji obejmują zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na pytania ankietowe.
 • Dane Dotyczące Użytkowania obejmują informacje o tym, jak korzystają Państwo z naszych stron, produktów i usług.
 • Dane Dotyczące Marketingu i Komunikacji obejmują Państwa preferencje co do otrzymywania wiadomości marketingowych od nas i preferencje co do komunikacji.
 • Dane Dotyczące Zakupów obejmują jedynie Państwa zakupy od nas.

Nie zbieramy żadnych Danych Osobowych Szczególnych Kategorii na Państwa temat (takich jak dane dotyczące Państwa rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów religijnych lub filozoficznych, aktywności seksualnej, orientacji seksualnej, opinii politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacje dotyczące Państwa zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne). Nie zbieramy także żadnych informacji na temat popełnionych wykroczeń ani wyroków skazujących. Jednakże jeśli w przyszłości będziemy zbierać jakiekolwiek dane osobowe szczególnych kategorii, zgodnie z prawem uzyskamy Państwa zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych 

Jeżeli zgodnie z prawem lub na mocy zawartej z Państwem umowy musimy zebrać dane osobowe, a nie podadzą ich Państwo na naszą prośbę, możemy nie być w stanie wykonać zawartej lub planowanej umowy (na przykład dostawy produktów lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni anulować dostawę zamówionego przez Państwa produktu lub usługi, ale poinformujemy Państwa wówczas, jeśli będzie to konieczne.

3.  JAK ZBIERANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Używamy różnych metod zbierania danych od Państwa i na Państwa temat, włączając:

Bezpośrednie interakcje. Mogą podać nam Państwo swoje dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe, finansowe, dane dotyczące preferencji, marketingu, komunikacji i zakupów wypełniając formularze lub kontaktując się z nami drogą pocztową, przez telefon, e-mail lub w inny sposób. Powyższe obejmuje Państwa dane osobowe podawane podczas:

 • zakupu produktów lub usług;
 • tworzenia konta na naszych stronach;
 • wykupywania subskrypcji na nasze usługi;
 • składania prośby o przesyłanie materiałów marketingowych;
 • brania udziału w konkursach, promocjach lub ankietach; albo przekazywania nam swoich opinii.

Zautomatyzowane technologie i interakcje. Kiedy wchodzą Państwo w interakcje z naszymi stronami i/lub dokonują zakupu produktów możemy automatycznie zbierać dane techniczne i dane o użytkowaniu dotyczące Państwa sprzętu, wzorców zachowań w sieci i czynności związanych z przeglądaniem stron. Zbieramy takie dane osobowe za pomocą plików cookies, rejestrów serwera i innych podobnych technologii.

4.  W JAKI SPOSÓB I W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Używamy Państwa danych osobowych jedynie w sytuacjach dopuszczonych przez prawo. Zazwyczaj używamy danych osobowych w następujących okolicznościach:

 • Jeśli musimy zrealizować umowę, którą planujemy zawrzeć lub zawarliśmy z Państwem.
 • Jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (lub interesów strony trzeciej), a Państwa interesy i fundamentalne prawa nie są wobec nich nadrzędne,
 • Jeśli musimy zapewnić zgodność z wymogiem prawnym lub regulacyjnym.

Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów upewniamy się, że rozważyliśmy i oceniliśmy potencjalny wpływ na Państwa osobę (zarówno pozytywny, jak i negatywny) i na Państwa prawa. Nie używamy Państwa danych do działań, których wpływ na Państwa osobę jest nadrzędny wobec naszych interesów (chyba że wyrazili Państwo na to zgodę lub jeśli mamy taki obowiązek prawny albo prawo dopuszcza taką możliwość). Rodzaje podstaw prawnych, na których polegamy podczas przetwarzania Państwa danych osobowych opisano w tabeli poniżej. Zasadniczo nie polegamy na wyrażonej zgodzie jako na podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych.

Prosimy zauważyć, iż możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o kilka podstaw prawnych, zależnie od określonego celu, do którego wykorzystujemy dane. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat szczegółowych podstaw prawnych, w oparciu o które przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeśli w poniższej tabeli wskazano więcej niż jedną podstawę.

Cel/Działanie
Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania danych, włączając uzasadniony interes firmy
Zarejestrowanie Państwa jako nowego klienta Tożsamość,dane kontaktowe Wykonanie zawartej z Państwem umowy
Konieczne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów obejmujących zapewnienie funkcjonalności handlowej naszej strony
Przetwarzanie i dostawa Państwa zamówienia, włączając, jeśli stosowne: 
(a) zarządzanie płatnościami, opłatami i należnościami
(b) zbieranie i odzyskiwanie należnych nam kwot

Tożsamość, dane kontaktowe, dane finansowe, dane dotyczące transakcji, dane dotyczące marketingu i komunikacji

Wykonanie zawartej z Państwem umowy
Konieczne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów obejmujących odzyskanie należnych nam długów

Zarządzanie naszą relacją z Państwem, co obejmuje: 
(a) informowanie Państwa o zmianach w naszym regulaminie lub polityce prywatności
(b) proszenie Państwa o zostawienie opinii lub wypełnienie ankiety

Tożsamość, dane kontaktowe, dane dotyczące preferencji, dane dotyczące marketingu i komunikacji

Wykonanie zawartej z Państwem umowy
Konieczność zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym
Konieczne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów obejmujących utrzymanie aktualnej dokumentacji i badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług

Umożliwienie Państwu wzięcia udziału w losowaniu nagród lub konkursie albo wypełnienia ankiety

Tożsamość, dane kontaktowe, dane dotyczące preferencji, dane dotyczące użytkowania, dane dotyczące marketingu i komunikacji

Wykonanie zawartej z Państwem umowy
Konieczne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów obejmujących badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je udoskonalać i rozwijać naszą działalność

Zarządzanie i ochrona naszej działalności i stron internetowych (włączając rozwiązywanie problemów, analizę danych, testy, konserwację systemu, zapewnienie wsparcia, sprawozdawczość i hosting danych)

Tożsamość, dane kontaktowe, dane techniczne

Konieczne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów obejmujących prowadzenie naszej działalności, administrację i obsługę IT, bezpieczeństwo sieci oraz zapobieganie oszustwom
Konieczność zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym
Zapewnianie właściwych treści strony internetowej i reklam oraz pomiary i poznanie skuteczności publikowanych reklam
Tożsamość, dane kontaktowe, dane dotyczące preferencji, dane dotyczące użytkowania, dane dotyczące marketingu i komunikacji, dane techniczne

Konieczne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów obejmujących badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je udoskonalać, rozwijać naszą działalność i opracowywać świadomą strategię marketingową
Używanie analizy danych w celu udoskonalania naszych stron, produktów/usług, działalności marketingowej, relacji z klientem i doświadczeń klienta
Dane techniczne, dane dotyczące użytkowania

Konieczne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów obejmujących zrozumienie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, upewnienie się, że treści publikowane na naszej stronie są właściwe i aktualne, opracowywanie świadomej strategii marketingowej
Przedstawianie Państwu sugestii i rekomendacji dotyczących produktów lub usług, które mogą Państwa zainteresować

Tożsamość, dane kontaktowe, dane techniczne, dane o użytkowaniu, dane o preferencjach

Konieczne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów obejmujących rozwijanie naszych produktów/usług i naszej działalności

Generowanie raportów o zakupach dla Państwa i Państwa dostawcy IBO/ABO, jeśli stosowne

Tożsamość, dane o zakupach

Wykonanie zawartej z Państwem umowy
Konieczne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów obejmujących zapewnienie funkcjonalności handlowej naszej strony

Nasze oferty promocyjne 

Możemy wykorzystywać dane dotyczące Państwa tożsamości, dane kontaktowe, dane techniczne, dane o użytkowaniu i dane o preferencjach, aby określić, czego w naszej opinii mogą Państwo potrzebować lub chcieć, lub co może Państwa zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Państwa właściwe (co nazywamy działalnością marketingową). Będą Państwo otrzymywać informacje marketingowe od nas, jeśli poprosili Państwo o ich przesyłanie lub jeśli zakupili Państwo towary lub usługi od nas i jeśli, w każdym przypadku, nie wskazali Państwo, że nie wyrażają zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Działalność marketingowa osób trzecich   Nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych. Jeśli ulegnie to zmianie w przyszłości, uzyskamy Państwa wyraźną zgodę przed udostępnieniem danych.

Rezygnacja 

Mogą Państwo poprosić nas o zaprzestanie przesyłania informacji marketingowych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania informacji marketingowych, nie będzie to miało wpływu na dane osobowe przekazane nam w związku z zakupem produktu/usługi lub z inną transakcją zawartą z nami wcześniej.

Pliki cookies 

Mogą zmienić Państwo ustawienia swojej przeglądarki, aby wyłączyć obsługę wszystkich lub niektórych plików cookies, albo aby otrzymywać powiadomienia, kiedy strony internetowe zamieszczają pliki cookies lub uzyskują do nich dostęp. Jeśli wyłączą Państwo obsługę plików cookies lub nie wyrażą zgody na ich wykorzystywanie, prosimy zauważyć, iż niektóre części naszej strony internetowej mogą stać się niedostępne lub przestać właściwie działać. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies można znaleźć w naszej polityce dotyczącej cookies, opublikowanej na naszej stronie.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe jedynie w celach, w których je zebraliśmy, chyba że z uzasadnionych powodów uznamy, że musimy wykorzystać je w innym celu, zgodnym z pierwotnym celem. Jeśli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe w niepowiązanym celu, poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam to umożliwia. Prosimy zauważyć, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dopuszczone prawnie.

5.  UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim wyłącznie, jeśli prawo nam na to pozwala. Możemy być zmuszeni udostępnić Państwa dane osobowe stronom wskazanym poniżej:

 • Dostawcy usług IT i usługi administracji, umożliwiających nam prowadzenie naszych stron internetowych.
 • Organizacje zewnętrzne, które w inny sposób pomagają nam w dostawach towarów, usług lub informacji na Państwa rzecz.
 • Osoby trzecie wskazane w powyższej tabeli.
 • Jednostki zrzeszone z naszą korporacją Network TwentyOne.
 • Osoby trzecie, którym możemy sprzedać, przenieść części naszej działalności lub nasze aktywa lub z którymi możemy dokonać fuzji. Jeśli w naszej działalności zajdzie zmiana, nowi właściciele mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe w taki sam sposób, jak opisano w polityce prywatności.
 • Audytorzy i inni profesjonalni doradcy.
 • Organy wykonawcze i inne agencje rządowe i regulacyjne albo inne strony trzecie zgodnie z wymogami właściwych praw lub regulacji.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i traktowania ich w sposób zgodny z prawem. Nie pozwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do ich własnych celów i pozwalamy im jedynie na przetwarzanie Państwa danych w określonych celach, zgodnie z naszymi instrukcjami.

6.  PRZESYŁY MIĘDZYNARODOWE/ OCHRONA PRYWATNOŚCI UE-USA

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe naszym jednostkom powiązanym z korporacji Network TwentyOne International, Inc. („N21 USA”) ze Stanów Zjednoczonych, która opracowuje i utrzymuje naszą nasze strony internetowe w naszym imieniu. Obejmuje to przesyłanie Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). N21 USA jest członkiem ramowego programu ochrony prywatności pomiędzy UE i USA (EU-US Privacy Shield Framework). N21 USA złożyło deklarację wobec Departamentu Handlu, iż przestrzega zasad programu Privacy Shield. Więcej informacji o zasadach programu Privacy Shield można znaleźć na stronie https://www.commerce.gov/tags/eu-us-privacy-shield. Politykę prywatności N21 USA w ramach programu Privacy Shield można znaleźć tutaj; http://www.n21mobile.com/privacy/EU_US_Privacy_Shield_Policy.pdf

W każdym przypadku, jeśli przesyłamy Państwa dane osobowe poza EOG, upewniamy się, że zapewniono podobny poziom ochrony danych poprzez wdrożenie co najmniej jednego z poniższych środków bezpieczeństwa:

 • Przesyłamy dane osobowe jedynie do krajów, co do których Komisja Europejska uznała, że zapewniają wystarczający poziom ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisji Europejskiej: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.
 • Jeśli korzystamy z usług pewnych dostawców, możemy stosować specjalne umowy, zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zapewniają danym taki sam poziom ochrony, co w Europie. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisji Europejskiej: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.
 • Jeśli korzystamy z usług dostawców zlokalizowanych w USA, możemy przesyłać do nich dane, jeśli uczestniczą w programie ramowym ochrony danych UE-USA „Privacy Shield” opisanym powyżej, który nakłada na nich wymóg zapewnienia podobnego poziomu ochrony danym osobowym wymienianym pomiędzy Europą a USA. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisji Europejskiej: EU-US Privacy Shield.

7.  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH  

Wdrożyliśmy właściwe środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, nieuprawnionemu wykorzystaniu, dostępowi, zmianie lub ujawnieniu Państwa danych. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych naszych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób, które muszą zapoznać się z danymi z powodów związanych z prowadzoną działalnością. Osoby takie przetwarzają jedynie dane osobowe na nasze zlecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Wdrożyliśmy procedury na wypadek podejrzewanego naruszenia bezpieczeństwa danych i poinformujemy Państwa oraz właściwy urząd regulacyjny o takim naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

8.  PRZECHOWYWANIE DANYCH – Jak długo będziecie używać moich danych? 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, w jakim je zebraliśmy, włączając wypełnienie jakichkolwiek obowiązków prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. W celu ustalenia właściwego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko poniesienia szkody w skutek nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele przetwarzania danych i możliwość osiągnięcia tych celów w inny sposób, jak również stosowne wymogi prawne. Szczegóły dotyczące okresu przechowywania różnych danych osobowych można znaleźć w naszej polityce przechowywania danych, którą mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z nami.

9.  PAŃSTWA PRAWA

W niektórych okolicznościach przysługują Państwu prawa wynikające z przepisów o ochronie danych, odnoszące się do Państwa danych osobowych.     

Żądanie dostępu do swoich danych osobowych (znane także jako „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udzielenie dostępu do jej danych”). Prawo to umożliwia Państwu otrzymanie kopii danych osobowych, jakie na Państwa temat przechowujemy i upewnienie się, że przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Żądanie sprostowania danych osobowych, jakie o Państwu przechowujemy. Umożliwia to Państwu sprostowanie niekompletnych lub niepoprawnych danych, jakie o Państwu przechowujemy, jednak możemy być zmuszeni zweryfikować poprawność nowych podawanych nam danych.

Żądanie usunięcia danych osobowych. Pozwala Państwu o poproszenie nas o usunięcie lub wykasowanie danych osobowych, jeśli nie ma ważnych podstaw do dalszego ich przetwarzania przez nas. Mają Państwo również prawo do poproszenia nas o usunięcie lub wykasowanie danych osobowych, jeśli skutecznie wyegzekwowali Państwo swoje prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw ich przetwarzaniu (patrz poniżej), jeśli mogliśmy przetwarzać Państwa dane w sposób niezgodny z prawem lub jeśli mamy obowiązek usunąć Państwa dane osobowe, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami prawa. Należy jednak zauważyć, że nie zawsze możemy być w stanie wykonać Państwa żądanie usunięcia danych z powodów szczególnych wymogów prawa, o czym Państwa powiadomimy, jeśli stosowne, kiedy złożą Państwo takie żądanie.

Wyrażenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą do ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a z powodu Państwa szczególnej sytuacji chcą Państwo złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych na tej podstawie, jako że uważają Państwo, że ma ono negatywny wpływ na Państwa fundamentalne prawa i wolności. Mają Państwo także prawo do wyrażenia sprzeciwu, jeśli przetwarzamy Państwa dane bezpośrednio w celach marketingowych. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy przekonujące, uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych, które są nadrzędne wobec Państwa praw i wolności.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Umożliwia to Państwu poproszenie nas o zawieszenie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli chcą Państwo, żebyśmy ustalili czy dane są poprawne; (b) jeśli nasz sposób wykorzystywania danych jest niezgodny z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je wykasowali; (c) jeśli chcą Państwo, abyśmy zachowali dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ponieważ chcą Państwo ustanowić, złożyć lub obronić roszczenia prawne; lub (d) złożyli Państwo sprzeciw przeciwko naszemu wykorzystaniu Państwa danych, ale musimy zweryfikować czy mamy nadrzędne, uzasadnione interesy, żeby wykorzystywać te dane.

Żądanie przesłania Państwa danych do osoby trzeciej. Przedstawimy Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, odczytywanym maszynowo formacie. Prosimy zauważyć, iż prawo to ma zastosowanie jedynie do informacji zautomatyzowanych, na których wykorzystywanie przez nas uprzednio wyrazili Państwo zgodę lub jeśli wykorzystywaliśmy takie dane do wykonania zawartej z Państwem umowy.

Wycofanie zgody w dowolnym momencie, jeśli polegamy na wyrażonej zgodzie jako na podstawie do przetwarzania danych osobowych. Jednakże nie ma to wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych wykonanych zanim wycofali Państwo zgodę. Jeśli wycofają Państwo zgodę, możemy nie być w stanie dostarczać Państwu pewnych produktów lub usług. Poinformujemy Państwa, jeśli tak będzie w momencie wycofania przez Państwa zgody. Jeśli chcą Państwo wyegzekwować któreś z powyższych praw, prosimy o kontakt.

Zazwyczaj nie są nakładane żadne opłaty    Nie będą musieli Państwo ponieść opłat za dostęp do swoich danych osobowych (ani za wykonanie któregokolwiek z pozostałych praw). Jednakże możemy nałożyć stosowną opłatę, jeśli Państwa żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, wtórne lub nadmierne. Opcjonalnie, możemy odmówić spełnienia żądania w takich okolicznościach.

Informacje, jakich możemy potrzebować  Możemy potrzebować od Państwa określonych informacji, które pomogą nam zweryfikować Państwa tożsamość i wyegzekwować Państwa prawo do dostępu do danych osobowych (lub inne z Państwa praw). Jest to środek bezpieczeństwa, który ma na celu upewnienie się, że dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieuprawnionym do ich otrzymania. Możemy także skontaktować się z Państwem i poprosić o dalsze informacje dotyczące Państwa żądania, aby przyspieszyć proces jego rozpatrywania.

Ograniczony czas na odpowiedź  Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione prośby w ciągu jednego miesiąca. Czasami może nam to zająć dłużej niż miesiąc, jeśli prośba jest szczególnie skomplikowana lub jeśli złożyli Państwo kilka próśb. W takim przypadku poinformujemy Państwa i będziemy dalej informować Państwa na bieżąco o postępach.